Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Ogłoszenia, obwieszczenia, Informacje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia, obwieszczenia, Informacje Ogłoszenia, obwieszczenia, Informacje


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

 Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy w Cmolasie Uchwałą Nr XXII/146/16 z dnia 9 listopada 2016r. przyjęła do realizacji Program współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Przyjęty program określił priorytetowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obejmują one sfery zadań z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym, nauki i oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

W 2017 roku współpraca samorządu Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

Przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była realizacja zadań publicznych w zakresie:

  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców w miejscowości Cmolas, Ostrowy Baranowskie, Trzęsówka, Ostrowy Tuszowskie, Hadykówka. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 115.000 zł. Dotacja udzielona została dla 5 Stowarzyszeń, w trybie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.
  2. Także, w trybie przeprowadzonego otwartych konkursu ofert, na zadanie pn.: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - poprzez: pływanie dla uczniów z terenu gminy Cmolas, przeznaczono 21.000 zł. Dotacja udzielona została Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas.
  3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Na realizację zadania ogłoszono konkurs na kwotę 13.000 zł., a po jego przeprowadzeniu zlecono 6 organizacjom pozarządowym realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadania zamieszczane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gminy www.cmolas.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cmolasie.
  4. Nauki, oświaty i wychowania oraz ochrony dóbr kultury jak też wydatkowano środki na utrzymanie 6 jednostek OSP - Urząd współpracował finansowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. na podstawie ustawy o systemie oświaty,  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Łącznie z budżetu gminy na realizację własnych zadań gminy o charakterze obowiązkowym, wydatkowano 2.483.637,70 zł.

Szczegółowe kwoty udzielonych dotacji określa załączona lista organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zlecono realizację zadań publicznych gminy i kwoty udzielonych dotacji z budżetu Gminy Cmolas w 2017r.– Zał. Nr 1.

Ponadto w 2017r. Urząd Gminy udzielał bezpłatnie organizacjom pozarządowym w formie użyczenia, pomieszczenia i nieruchomości do prowadzenia działalności statutowej. Wykaz zawartych umów użyczenia stanowi załącznik Nr 2.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizacje poszczególnych projektów, w realizacji zadań wykazały duże zaangażowanie i kreatywność.

Gmina Cmolas prowadzi również z organizacjami pozarządowymi współpracę pozafinansową. Pracownicy Urzędu Gminy udostępniali niezbędne formularze i udzielali konsultacji na temat zasad ich wypełniania.

Gmina udzielała również konsultacji w zakresie procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszenia, jak również redagowania i wprowadzania zmian w statutach. Gmina udzielała także informacji o istnieniu innych źródeł finansowania.

 

Cmolas, 2018-05-22

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

 

Lista organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zlecono realizację zadań publicznych gminy
i kwoty udzielonych dotacji z budżetu Gminy Cmolas w 2017r.

 

Gmina Cmolas w 2017r. udzielała dotacje z budżetu gminy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (UoDPPiW), na realizację własnych zadań gminy o charakterze obowiązkowym, na łączną kwotę – 2.483.637,70 zł., z tego:

1. Przekazane środki w kwocie 149.000 zł., na realizacje zadań publicznych na podstawie UoDPPiW , w trybie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Cmolas – 115.000 zł. (5 ofert)

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez: organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – 13.000 zł. (6 ofert)

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez pływanie dla uczniów z terenu gminy Cmolas – 21.000 zł. (1 oferta)

Powyższe zadania były realizowane przez następujące organizacje pozarządowe:

1) Klub Sportowy „TEMPO” Cmolas – 2.500 + 26.100 = 28.600

2) Klub Sportowy „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie – 2.800 + 35.200 = 38.000

3) Ludowy Klub Sportowy „VIGOR” Trzęsówka – 2.000 + 17.500 = 19.500

4) Klub Sportowy „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie – 2.000 + 17.400 = 19.400

5) Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIKA” Hadykówka – 2.200 + 18.800 = 21.000

6) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas – 1.500 + 21.000 = 22.500

2. Dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 10.966 zł. przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla:

- OSP Cmolas - 3.030 zł. na realizację zadania pn. „Zakup i montaż bramy garażowej”,

- OSP Poręby Dymarskie - 7.936,38 zł. na realizację zadania pn. „Zakup i wymiana bramy garażowej i zakup umundurowania”.

3. Środki w kwocie 2.323.671,70 zł. przekazane organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na podstawie przepisów innych ustaw niż UoDPPiW oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.:

- na podstawie ustawy o systemie oświaty na prowadzenie szkół i przedszkoli przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych łącznie 2.151.511,70 zł. z tego:

1) organizacjom pozarządowym:

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jagodnik „NASZA WIEŚ” w Jagodniku w kwocie 736.274 zł. na przedszkole niepubliczne – 123.696 zł., na oddział przedszkolny – 144.059 zł. i na szkoły podstawową – 197.205 oraz dotacje na dzieci z orzeczeniami w przedszkolu i szkole 271.314 zł.

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas  w łącznej kwocie 1.188.836 zł., w tym: na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Cmolasie – 247.392 zł., na oddziały przedszkolne – 207.406 zł. i na szkoły podstawowe w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce i Porębach Dymarskich – 640.331 zł. oraz dotacje na dzieci z orzeczeniami w szkołach – 93.707 zł.

- zwrot kosztów gminom: Nowa Dęba, Mielec, Niwiska, Dzikowiec, Kolbuszowa i Majdan Królewski, wypłacającym dotację na naszego mieszkańca dla niepublicznego przedszkola, z tytułu uczęszczania dziecka z naszego terenu do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonych w/w gminach, w łącznej kwocie – 79.652,70zł.

2) innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 

- dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. PROWINCJA TARNOWSKA w łącznej kwocie 146.755 zł., na prowadzenie przedszkola niepublicznego „OCHRONKA” w Cmolasie,

- na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków łącznie 30.000 zł. z tego:

  - dla Parafii Rzymsko-Katolicka w Cmolasie – 20.000 zł.,

  - dla Parafii Rzymsko-Katolicka w Porębach Dymarskich – 10.000 zł.

  - zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej na utrzymanie 6 jednostek OSP w gminie wydatkowano środki w kwocie 142.154 zł.

 

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykaz zawartych umów użyczenia nieruchomości Gminy Cmolas

Lp.

Biorca

Powierzchnia gruntu w ha

Powierzchnia lokalu w m2

uwagi

1.

Klub Sportowy „TEMPO” Cmolas

1,0365

72,48

Stadion z zapleczem /budynek na stadionie/

2.

Ludowy Klub Sportowy „VIGOR” Trzęsówka

1,2100

80,16

Stadion z zapleczem /budynek na stadionie/

3.

Klub Sportowy „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie

2,5300

65,05

Stadion z zapleczem

/lokal w bud. Szkoły/

4.

Klub Sportowy „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie

1,1800

54,62

Stadion z zapleczem /lokal w budynku Wiejskiego Centrum Kult./

5.

Ludowy Zespół Sportowy „ZCB HADYKÓWKA”

1,0462

42,45

Stadion z zapleczem /lokal w budynku Domu Strażaka/

6.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas

0,1709

254,64

Siedziba i przedszkole Cmolas

7

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas

0,7900

530,00

Szkoła Ostrowy Baranowskie

8.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas

1,4800

828,17

Szkoła Poręby Dymarskie

9.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas

0,4165

517,08

Szkoła Hadykówka

10

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Poręby Dymarskie „PORĘBIANKA”

 

53,36

Lokal w Domu Strażaka Poręby Dymarskie

11.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik

0,5300

266,51

Szkoła i Przedszkole

 

 

 data wytworzenia2018-05-29
data udostępnienia2018-05-29
sporządzone przezGrażyna Kurdziel
opublikowane przezIreneusz Wilk
ilość odwiedzin135
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@