Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Ogłoszenia, obwieszczenia, Informacje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia, obwieszczenia, Informacje Ogłoszenia, obwieszczenia, Informacje


Wójt Gminy Cmolas ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Cmolas.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 450 ) i uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Cmolas z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r.

 Wójt Gminy Cmolas ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019r. w zakresie:

I. Kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Cmolas

Na realizację w/w zadania przeznacza się w 2019r. dotację w kwocie 125.000 zł. w 2018r.,na w/w zadanie wydatkowano kwotę 115.000 zł.

II.  Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Cmolas

Rodzaj zadania:

1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

Na realizację w/w zadań przeznacza się w 2019r. dotację w kwocie 13.000 zł. w 2018r., na w/w zadanie wydatkowano kwotę 13.000 zł.

III.  Zasady przyznawania dotacji.

1. Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada  2018r.

2. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z  2018r., poz. 450).

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 15 lutego 2019r.
 2. Miejsce składania ofert: sekretariat w Urzędzie Gminy w Cmolasie pok. 1, I piętro.
 3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu i dopiskiem:
  1. „Konkurs – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Cmolas” (w przypadku zadania z pkt I ppkt 1)
  2. „Konkurs - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych” (w przypadku zadania z pkt II ppkt 1)
 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,

Dołączane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Cmolas.

3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Cmolas po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Cmolasie i na stronie internetowej Urzędu.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1) niekompletne,

2) złożone po terminie,

3) złożone na innych drukach niż w ogłoszeniu,

Wymogi formalne to:

 • do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, który jest organizacją pozarządową,
 • jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie ofert na 2019r., do którego przystępuje,
 • jest wiarygodny pod względem finansowym,
 • przedłoży kompletną ofertę w terminie.

 Wymogi merytoryczne to:

 • wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania),
 • staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2018 roku,
 • objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Cmolas,
 • udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł.

           Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.                                                                              

Cmolas, dnia 20.12.2018r.data wytworzenia2019-01-02
data udostępnienia2019-01-02
sporządzone przezJustyna Fryc
opublikowane przezIreneusz Wilk
ilość odwiedzin41
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@