Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Rozwoju Gospodarczego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Rozwoju Gospodarczego Referat Rozwoju Gospodarczego


Działalność gospodarcza

podstawa prawna

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 222010 Nr 220, poz. 1447)

wydział

Z dniem 1 lipca 2011 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w systemie teleinformatycznym. Zasady funkcjonowania CEIDG regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447

 

wymagane dokumenty

Dane podlegające wpisowi do CEIDG zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

1) firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

1a) data urodzenia przedsiębiorcy,

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności (PKD) - dostępna na stronie http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ (Należy podać symbole 5-znakowe wg PKD 2007);

9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;

14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

DOSTĘPNE FORMY ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPIS DO CEIDG

1) Formularz elektroniczny - dostępny:

na stronie internetowej CEIDGw Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarkina elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP)

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

W przypadku, gdy wniosek jest niepoprawny, informację o przyczynach niepoprawności wniosku.

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.

2) Formularz papierowy - zgodny z określonym wzorem wniosku w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

osobiście albowysłany listem poleconym, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

opłaty

Wniosek o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności do CEIDG jest wolny od opłat.

termin

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG lub wniosku o zmianę wpisu do CEIDG, lub wniosku o wykreślenie wpisu z CEIDG.

Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

tryb odwołania

Od czynności organu gminy polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu go do CEIDG nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym, a zatem prowadzącym CEIDG jest Minister Gospodarki

inne


data wytworzenia2006-01-23
data udostępnienia2006-01-23
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin256
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@