Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

podstawa prawna

- art. 104, art. 107 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267),

- ustawa z dnia 29 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiacych podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012r. poz. 959),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr 183 poz. 1234),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposou i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U z 2013r. poz. 3)

wydział

1. Zasiłek rodzinny:

1) Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie uczącej się.

2) Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny za 2012 r. w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia prze dziecko:
a) 18 roku życia;
b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

4) Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
A) Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
B) Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo pieczy zastępczej;
C) Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
D) Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
E) Osobie samotnie wychowującej nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
-drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
F) Członkom rodziny prysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) z tytułu urodzenia dziecka
1) Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;
3) W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
4) Przysluguje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
1) Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2) W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
3) Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:
A) Bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
B) Podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego;
C) W okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
D) Dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodoborej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
4) Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszeru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

c) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
1) Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na 3 i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

d) z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1) Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.
- ojciec dziecka jest nieznany;
2) Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją;

e) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
1) Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
A) Do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
B) Powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
1) Dodatek przysługuje raz wroku matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
1) Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
A) W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiazek nauki a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
B) W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
2) Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

wymagane dokumenty

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny - do wglądu;
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
4. Zaświadczenie szkoły lub oświadczenie w przypadku gdy, dziecko ukończyło 18 rok życia;
5. Zaświadczenie lub oświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
6. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu za 2011 r. wszystkich członków rodziny do ukończenia 25 roku życia, a także dziecka które ukończyło 25 rok życia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, lub specjalny zasiłek opiekuńczy.


Dokumenty wymagane do wniosku o poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w wypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i dodatkowo kserokopia ZUS RMUA - imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzajacy odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne (za m-c poprzedzający m-c złożenia wniosku).

b) z tytułu wychowywania dziecka w rodzine wielodzietnej:
- dokumenty wymagane jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
- dokumenty wymagane jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
- odpis aktu zgonu drugiego z rodziców;
- odpis wyroku sądu o oddalenie powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
- dokumenty wymagane jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
- orzeczenie o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia dziecka;
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

e) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
- dokumenty wymagane jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka powyżej 16 roku życia do szkoły;
- zaświadczenie szkoły w przypadku dziecka, które wcześniej rozpoczęło roczne przygotowanie przedszkolne (dotyczy dzieci wwieku 5 lat)

f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- dokumenty wymagane jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczania dziecka do szkoły;
- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub oświadczenie;

opłaty

nie dotyczy

termin

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

tryb odwołania

Odwołanie od decyzji wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2007-03-22
data udostępnienia2007-03-22
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin224
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@