Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka

podstawa prawna
 • art. 104, art. 107 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 50, poz. 301).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r. poz. 3)
wydział

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka:
- przysługuje w wysokości 1.000 zł. na dziecko zaleznie od dochodów, kryterium dochodowe 1922 zł. na osobę w rodzinie,
- zapomoga przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka,
- wniosek o wypłate zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczna albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie póxniej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.
- jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
- zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu.

wymagane dokumenty

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

2. Dowód osobisty osoby składającej wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi - do wglądu

3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny 

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2013r.) Osobne w przypadku utraty dochodu.
 • Dokumenty potwierdzające utratę dochodu- świadectwa pracy i PIT 11 lub inne.
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2013r.) (załącznik nr 6)
 • zaświadczenia lub oświadczenia (załącznik nr 8) członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2013r.)
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2013r.) (załącznik nr 9)
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2013r.) (może to  być np. umowa o pracę)
 • dokument określający  wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (po 2013r.) (może to być zaświadczenie o wysokości zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania dochodu ze stosunku pracy, umowy zlecenia, dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej……..) Dochód netto.

4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka ( w przypadku osoby samotnie wychowującej)

5. Zaświadczenie lekarza lub położnej o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży (wymagana jest przynajmniej jedna wizyta lekarska w każdym trymestrze ciąży)

6. Numer rachunku bankowego

opłaty

Nie dotyczy

termin

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

tryb odwołania

Odwołanie od decyzji wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2007-03-23
data udostępnienia2007-03-23
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin203
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@