Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich


Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).
wydział
 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia, natomiast ma prawo otrzymać dowód osobisty po ukończeniu 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być również wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 2. Organem właściwym dla przyjęcia wniosku jest organ gminy miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca – organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby, a w przypadku braku możliwości ustalenia właściwego organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. St. Warszawie.
 3. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego zgłoszenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
 4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 6. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony.
 7. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście, z wyjątkiem:
 • ­osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
 • ­osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
 • ­osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
 • ­   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa wyżej, jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących sytuacji:
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
 • ­dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
 • ­dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
 • ­dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
 • ­dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
 1. Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego: potwierdzenie złożenia wniosku - tzw. część B formularza.
 2. W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówki konsularnej.
wymagane dokumenty
 1. Wniosek - formularz należy wydrukować jako dokument dwustronny, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem (szczególnie druga strona), papier powinien być dobrej jakości.
 2. 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Uwaga: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentami poświadczającymi są:
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 1. Odpis skrócony aktu urodzenia,

Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

opłaty

Nie podlega opłacie

termin

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

tryb odwołania

Nie przysługuje

inne


data wytworzenia2006-04-18
data udostępnienia2006-04-18
sporządzone przezWiesława Jadach
opublikowane przezMarian Posłuszny
ilość odwiedzin279
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@