Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Finansowo Budżetowy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Finansowo Budżetowy Referat Finansowo Budżetowy


Podatek od środków transportowych

podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póź. zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póź. zmianami)
  • Uchwała Nr XXII/113/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (MP z 12.10.2012r. poz. 743)
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013r. (M.P z 14.08.2012r.  poz 587)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293 poz. 1731)
wydział

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej natomiast w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Podatek płatny:
W dwóch ratach w terminach: I rata do 15 lutego, II rata do 15 września każdego roku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego a przed 1 września roku podatkowego, podatek płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, II rata do 15 wrzesnia.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 września podatek płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cmolas (BS o/Cmolas Nr konta 57-9180-1021-2002-1000-7748-0001)
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od środków transportowych, sporządzana na dany rok podatkowy na formularzu według ustalonego przez Ministra Finansów wzoru złożona w terminie do 15 lutego lub w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika)

opłaty

Nie pobiera się.

termin

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 m-ca (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 m-ce)organ podatkowy sprawdza złożoną deklarację i przypisuje kwotę podatku.

tryb odwołania

Po złożeniu deklaracji na podatek od środków transportowych organ podatkowy dokonuje jej sprawdzenia i przypisuje kwotę podatku.
W przypadku nie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i nie wykonanie zobowiązania podatkowego – organ podatkowy wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Cmolas w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2007-03-16
data udostępnienia2007-03-16
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin308
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@