Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Oferty pracy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Oferty pracy Oferty pracy


Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego Referent ds. realizacji inwestycji gminnych i remontów, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania i budowy dróg oraz oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
z dnia 9 stycznia 2017r.

  Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego
Referent ds. realizacji inwestycji gminnych i remontów, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania i budowy dróg oraz oświetlenia drogowego

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Cmolas

36-105 Cmolas 237b

2. Określenie  stanowiska :

Referent ds. realizacji inwestycji gminnych i remontów, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania i budowy dróg oraz oświetlenia ulicznego.

3. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe – preferowany profil: budownictwo ogólne, architektura,

b) umiejętność analizowania dokumentacji technicznej – projektów budowlanych,

c) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

-  ustawy Prawo budowlane,

-  ustawy o Planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym,

-  ustawy Prawo zamówień publicznych,

-  ustawy o Finansach publicznych,

-  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-  ustawy o samorządzie gminnym,

-  ustawy o ochronie danych osobowych,

-  ustawy o dostępie do informacji publicznej,

d) obywatelstwo polskie,

e) korzystanie z pełni praw publicznych,

f) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

a) co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu czynności z zakresu zadań określonych w naborze,

b) posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

c) dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista,

f) prawo jazdy kat. B

5. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących perspektywicznych planów rozwoju gminy,

2) przygotowywanie projektów oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, opracowywanie wyników, analiza wniosków w sprawach zmian do planów zagospodarowania przestrzennego,

3) opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych gminy w szczególności zaś opracowanie i nadzór nad opracowaniem założeń techniczno – ekonomicznych tych przedsięwzięć,

4) współpraca z Referatem Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w zakresie uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioskowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach obejmujących tereny gminy,

5) przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

- przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

- koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

- koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

- prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

- dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

- prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7) wykonywanie zadań w zakresie realizacji inwestycji gminnych oraz współpraca w wykonywaniu remontów budynków mienia komunalnego, w tym budynku Urzędu Gminy,

8) przygotowanie projektów (wniosków) o pomoc finansową na realizację inwestycji gminnych kierowanych do funduszy europejskich oraz ich rozliczanie,

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce energetycznej – współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazowej,

10) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z zakresu działania referatu,

11) realizacja zadań obronnych określonych w odrębnych przepisach,

12) wykonywanie czynności i zadań z zakresu działania Gminnego Centrum Reagowania określonych odrębnym zarządzeniem Wójta

13)  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z zarządzeń, decyzji, instrukcji, upoważnień i poleceń wydanych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

 14) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

 15)  Zadania wspólne pracowników urzędu:

a) realizowanie zadań i odpowiadających im kompetencji wnikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a także przepisów szczególnych wydanych po wejściu w życie wyżej wymienionych ustaw,

b) udział w opracowaniu projektów programów i planów rozwoju gminy, projektów budżetów oraz sprawozdań z ich realizacji,

c) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na zlecenie wójta,

d) realizacja uchwał Rady oraz składanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,

e) współpraca z komisjami Rady, samorządami wiejskimi, organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi działającymi na terenie gminy oraz organami rządowej administracji ogólnej i administracji specjalnej,

f) załatwianie wniosków komisji i udzielanie na nie odpowiedzi, rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,

g) przyjmowanie interesantów, załatwianie skarg i wniosków obywateli, sporządzanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta,

h) posiadanie i znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego i k.p.a.

i) ciągłe aktualizowanie zbioru przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach, znajomość orzecznictwa,

j) szczególna dbałość o mienie gminy polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranność w przygotowywaniu decyzji,

k) sygnalizowanie przełożonemu o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,

l) realizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • praca w wymiarze 1/1 etatu,
  • praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 7. Zasady wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 1786) oraz obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Cmolas stanowiącym załącznik do  Zarządzenia nr 621/09 Wójta Gminy Cmolas z dnia 5 czerwca 2009r

 8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce do której prowadzony jest nabór, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 9. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenia),

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź

i) zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione  jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

i) oświadczenie o posiadaniu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy na określonym stanowisku.

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”. Oświadczenia,  kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata a ponadto:

list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016r., poz. 922.)

 10.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 10 stycznia 2017r. do dnia  23 stycznia 2017r.; w godz. 7.30 do 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego”, adres i telefon składającego ofertę.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

 11.  Inne informacje:

  1. O poszczególnych etapach i czynnościach naboru informowani będą drogą telefoniczną lub mailową wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
  2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cmolas.
  3. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

 

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Cmolasie
36-105 Cmolas 237b

  

       W wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  wyżej wymienione stanowisko pracy informujemy,  że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w  dniu  9  stycznia  2017r. spełniają następujące osoby:

 Lp.  Imię i nazwisko                   miejsce zamieszkania

  1. Piotr Szostak                        zam. Majdan Królewski

 data wytworzenia2017-01-09
data udostępnienia2017-01-09
sporządzone przezMałgorzata Flis
opublikowane przezIreneusz Wilk
ilość odwiedzin636
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@