Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Oferty pracy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Oferty pracy Oferty pracy


Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym - Referent ds. wymiaru podatków i opłat, księgowości podatkowej oraz windykacji należności budżetowych (podatkowych i niepodatkowych)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 10 lutego 2017r.

 Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym
Referent ds. wymiaru podatków i opłat, księgowości podatkowej oraz windykacji należności budżetowych (podatkowych i niepodatkowych) 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Cmolas
36-105 Cmolas 237b

2. Określenie stanowiska :

Referent ds. wymiaru podatków i opłat, księgowości podatkowej oraz windykacji należności budżetowych (podatkowych i niepodatkowych).

3. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie ekonomii , preferowany kierunek: rachunkowość i finanse,

b) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

 • ordynacji podatkowej,
 • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawy o podatku rolnym,
 • ustawy o podatku leśnym,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej,

d) obywatelstwo polskie,

e) korzystanie z pełni praw publicznych,

f) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

i) co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu czynności z zakresu zadań określonych w naborze.

4. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista,

d) prawo jazdy kat. B

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie dla sołectwa Cmolas i Ostrowy Tuszowskie spraw:

 • naliczanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rachunkowości podatkowej, tj. wymiar, pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, zgodnie z ordynacją podatkową,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, o dochodowości gospodarstwa rolnego oraz innych z zakresu podatków,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji budynków i gruntów w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz jej kontrola,
 • prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatkowych oraz comiesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością budżetową,
 • sporządzanie informacji dotyczących należności podatkowych, nadpłat i zaległości,
 • bieżąca analiza zaległości podatkowych, ich windykacja i egzekucja,
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zaniechania w całości lub części poboru podatków z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, a także w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umarzania zaległości z tytułu tych zobowiązań,
 • prowadzenie i stałe aktualizowanie ewidencji pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych dla celów podatku od środków transportowych,
 • korespondencja i udzielanie informacji w zakresie podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy w ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy.

3) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4) Przygotowywanie materiałów i informacji do opracowania projektu budżetu i planów finansowych.

5) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących:

- zaliczania niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy,
- określenia stawek podatków i opłat wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

6) Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

7) Prowadzenie spraw inkasa, inkasentów oraz prowizji za inkaso w stosunku do podatków i opłat w gminie.

8) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową oraz urzędami skarbowymi i bankami.

9) Prowadzenie kontroli podatkowej u podatników podatków od nieruchomości, środków transportowych.

10) Realizacja zadań obronnych określonych w odrębnych przepisach,

11) Wykonywanie czynności i zadań z zakresu działania Gminnego Centrum Reagowania określonych odrębnym zarządzeniem Wójta

12) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z zarządzeń, decyzji, instrukcji, upoważnień i poleceń wydanych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

14) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

15) Zadania wspólne pracowników urzędu:

a) realizowanie zadań i odpowiadających im kompetencji wnikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a także przepisów szczególnych wydanych po wejściu w życie wyżej wymienionych ustaw,

b) udział w opracowaniu projektów programów i planów rozwoju gminy, projektów budżetów oraz sprawozdań z ich realizacji,

c) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na zlecenie wójta,

d) realizacja uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,

e) współpraca z komisjami Rady Gminy, samorządami wiejskimi, organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi działającymi na terenie gminy oraz organami rządowej administracji ogólnej i administracji specjalnej,

f) załatwianie wniosków komisji i udzielanie na nie odpowiedzi, rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,

g) przyjmowanie interesantów, załatwianie skarg i wniosków obywateli, sporządzanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta,

h) posiadanie i znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego i k.p.a.

i) ciągłe aktualizowanie zbioru przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach, znajomość orzecznictwa,

j) szczególna dbałość o mienie gminy polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranność w przygotowywaniu decyzji,

k) sygnalizowanie przełożonemu o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,

l) realizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w wymiarze 1/1 etatu,
- praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

7. Zasady wynagrodzenia:

 Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. jedn.Dz.U. z 2014r., poz. 1786) oraz obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Cmolas stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 621/09 Wójta Gminy Cmolas z dnia 5 czerwca 2009r

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce do której prowadzony jest nabór, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

9. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie),

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

i) oświadczenie o posiadaniu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy na określonym stanowisku.

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”. Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata a ponadto:

list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922.)

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 13 lutego 2017r. do dnia 24 lutego 2017r.; w godz. 7.30 do 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Referent w Referacie Finansowo - Budżetowym”, adres i telefon składającego ofertę.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

11. Inne informacje:

 1. O poszczególnych etapach i czynnościach naboru informowani będą pisemnie, bądź drogą telefoniczną lub mailową wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cmolas.
 3. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.


data wytworzenia2017-02-10
data udostępnienia2017-02-10
sporządzone przezMałgorzata Flis
opublikowane przezIreneusz Wilk
ilość odwiedzin719
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@