Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Oferty pracy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Oferty pracy Oferty pracy


Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego Referent ds. realizacji inwestycji gminnych i remontów, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania i budowy dróg oraz oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 4 maja 2018r.

Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego

Referent ds. realizacji inwestycji gminnych i remontów, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania i budowy dróg oraz oświetlenia ulicznego

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Cmolas

36-105 Cmolas 237b

 

  1. Określenie  stanowiska :

Referent  ds. realizacji  inwestycji gminnych  i  remontów, zagospodarowania  przestrzennego, utrzymania i budowy dróg oraz oświetlenia ulicznego.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe  drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowany profil: budownictwo ogólne,  architektura,

b) umiejętność analizowania dokumentacji  technicznej – projektów budowlanych

c) znajomość  przepisów  prawnych  z  zakresu:

- ustawy Prawo budowlane,

- ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ustawy o Finansach publicznych,

- ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego,

- ustawy  o  samorządzie  gminnym,

- ustawy  o  ochronie  danych  osobowych,

- ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej,         

d)  obywatelstwo  polskie,

e)  korzystanie  z  pełni  praw  publicznych,

f)  brak  prawomocnego  skazania  za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe,

g)  posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,

h)  stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  określonym  stanowisku,

i)   2  lata  doświadczenia  zawodowego  przy wykonywaniu czynności z zakresu zadań określonych w naborze,

j)  posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej.

  1. Wymagania dodatkowe:

 a) dobra   znajomość  aplikacji   biurowych   (Microsoft  Office,  Open  Office,  przeglądarek internetowych  i  poczty  elektronicznej)  oraz  urządzeń  biurowych,

b) umiejętność  pracy  w  zespole,

c) cechy  osobowości  takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań,      dokładność,      sumienność,     rzetelność,     odpowiedzialność,     terminowość, samodzielność   w   podejmowaniu   decyzji,   wysoka   kultura   osobista,

d) prawo  jazdy  kat. B.

 5. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących perspektywicznych planów rozwoju gminy,

2) przygotowywanie projektów oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, opracowywanie wyników, analiza wniosków w sprawach zmian do planów zagospodarowania przestrzennego,

3) opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych gminy w szczególności zaś opracowanie i nadzór nad opracowaniem założeń techniczno – ekonomicznych tych przedsięwzięć,

4) współpraca z Referatem Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w zakresie uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioskowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach obejmujących tereny gminy,

5) przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

- przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

- koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

- koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

- prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

- dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

- prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7) wykonywanie zadań w zakresie realizacji inwestycji gminnych oraz współpraca w wykonywaniu remontów budynków mienia komunalnego, w tym budynku Urzędu Gminy,

8) przygotowanie projektów (wniosków) o pomoc finansową na realizację inwestycji gminnych kierowanych do funduszy europejskich oraz ich rozliczanie,

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce energetycznej – współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazowej,

10) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z zakresu działania Referatu,

11) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  odrębnych  przepisach,

12) wykonywanie czynności i zadań z zakresu działania Gminnego Centrum Reagowania określonych odrębnym zarządzeniem Wójta

13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z zarządzeń, decyzji, instrukcji, upoważnień i poleceń wydanych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

Zadania wspólne pracowników urzędu:

a) realizowanie zadań i odpowiadających im kompetencji wnikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy  administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a także przepisów szczególnych  wydanych po wejściu w życie wyżej wymienionych ustaw,

b) udział w opracowaniu projektów programów i planów rozwoju gminy, projektów budżetów oraz sprawozdań z ich realizacji,

c) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na zlecenie wójta,

d) realizacja uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,

e) współpraca z komisjami Rady Gminy, samorządami wiejskimi, organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi działającymi na terenie gminy oraz organami rządowej administracji ogólnej i administracji specjalnej,

f)  załatwianie wniosków komisji i udzielanie na nie odpowiedzi,  rozpatrywanie  interpelacji i  wniosków radnych oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,

g) przyjmowanie interesantów, załatwianie skarg i wniosków obywateli, sporządzanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta,

h) posiadanie i znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego i k.p.a.,

i) ciągłe aktualizowanie zbioru przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach, znajomość orzecznictwa,

j) szczególna dbałość o mienie gminy polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranność w przygotowywaniu decyzji,

k) sygnalizowanie przełożonemu o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,

l) realizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w wymiarze 1/1 etatu,

- praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 7.   Zasady wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w   sprawie   wynagradzania   pracowników  samorządowych   (Dz.U.  z 2014r.,  poz. 1786) oraz obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu  Gminy  Cmolas  stanowiącym  załącznik  do  Zarządzenia  nr 621/09  Wójta  Gminy  Cmolas z   dnia  5  czerwca  2009r

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W   miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w  jednostce  do  której prowadzony  jest nabór, w rozumieniu przepisów ustawy  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych wynosi  co  najmniej  6%.

9. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV   z   informacjami   o   wykształceniu   i  opisem   dotychczasowego   przebiegu  pracy zawodowej,

c) kwestionariusz  osobowy  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie,

d) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,

e) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  staż  pracy  (świadectwa  pracy  lub  w  razie pozostawania  w  zatrudnieniu  –  zaświadczenie),

f) kserokopie   zaświadczeń    o   ukończonych   kursach,   szkoleniach,   opinie,   referencje,

g) oświadczenie  kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych,

h) oświadczenie  kandydata,  iż  nie  był  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie   o    niekaralności    w   tym   zakresie   z   Krajowego   Rejestru  Karnego, wystawione   jednak  nie  wcześniej  niż   3 miesiące  przed  datą  ukazania  się ogłoszenia o  naborze,

i) oświadczenie   o   posiadaniu   zdrowia  umożliwiającego  podjęcie  pracy  na  określonym stanowisku.

 Kserokopie  dokumentów   powinny   być  poświadczone  przez  kandydata „Za zgodność z  oryginałem”.   Oświadczenia, wwestionariusz  osobowy,  CV  oraz  list  motywacyjny powinny   być   podpisane   własnoręcznym    podpisem    przez   kandydata    a   ponadto: list    motywacyjny   i   CV   powinny   być   opatrzone   klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r.  o  ochronie  danych osobowych  (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn.zm.)

10.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty   wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie od  dnia   7 maja 2018r.  do  dnia  17 maja 2018r.; w  godz.  7.30  do  15.30  w  Sekretariacie Urzędu  Gminy  Cmolas,  36-105  Cmolas  237b.  Dokumenty  należy  składać  w   zamkniętej kopercie,  opatrzonej  napisem:  „Nabór  kandydatów na stanowisko urzędnicze – Referent w  Referacie  Rozwoju Gospodarczego”,  adres  i  telefon  składającego  ofertę.

Zgłoszenia  kandydatów  złożone  po  terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

 11.  Inne informacje:

 1. O  poszczególnych  etapach  i  czynnościach   naboru  informowani  będą  pisemnie,  bądź drogą    telefoniczną   lub    mailową wyłącznie     kandydaci    spełniający    wymagania    formalne   określone  w  ogłoszeniu  o  naborze.

2. Informacja   o   wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na   stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Cmolas.

3. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu.

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie data wytworzenia2018-05-07
data udostępnienia2018-05-07
sporządzone przez
opublikowane przezIreneusz Wilk
ilość odwiedzin254
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@