Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Oferty pracy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Oferty pracy Oferty pracy


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 4 czerwca 2018r. Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds.obsługi sekretariatu,archiwum zakładowego oraz szkolenia obronnego w Referacie Organizacyjnym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 4 czerwca 2018r.

 Wójt Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. obsługi sekretariatu, archiwum zakładowego oraz szkolenia obronnego w Referacie Organizacyjnym


1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Cmolas

36-105 Cmolas 237b

2. Określenie stanowiska :

Referent ds. obsługi sekretariatu, archiwum zakładowego oraz szkolenia obronnego.

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub inne obywatelstwo z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.)

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowany kierunek: administracja,

e) 2 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu czynności z zakresu zadań określonych w naborze,

f)  znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa w szczególności: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego,

g) dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej) oraz biegła obsługa urządzeń biurowych,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

i) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

j) znajomość języka polskiego.

4. Wymagania dodatkowe:

a) Dyspozycyjność, rzetelność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań,

b) umiejętność organizowania pracy,

c) umiejętność budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,

d) umiejętność redagowania tekstów,

e) wysoka kultura osobista,

f) prawo jazdy kat. B.

 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa sekretariatu – wykonywanie czynności kancelaryjnych wynikających z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rejestracja, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,

b) rozliczanie finansowe opłat za przesyłki,

c) prowadzenie ewidencji korespondencji,

d) prenumerata czasopism,

e) prowadzenie ewidencji pieczęci i tablic urzędowych, ich zamawianie i aktualizowanie oraz przekazywanie na stanowiska pracy,

f) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

g) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów i pracowników,

2) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Cmolasie – wykonywanie zadań związanych z zasobem archiwalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowywanie projektów instrukcji i regulaminów w tym zakresie,

3) przejmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej,

4) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

5) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,

6) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,

7) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,

8) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,

9) pełnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,

10) obsługa centrali telefonicznej, prowadzenie ewidencji rozmów telefonicznych i rozliczanie rozmów telefonicznych,

11) opracowywanie i uaktualnianie Regulaminu Organizacyjnego na czas „W” oraz dokumentacji „Stałego Dyżuru” stosownie do zachodzących zmian strukturalnych i zakresu działania, realizowanie zadań obronnych i szkolenia obronnego,

12) wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami,

13) prowadzenie dokumentacji w zakresie powielania i publikowania,

14) wykonywanie czynności i zadań z zakresu działania Gminnego Centrum Reagowania określonych odrębnym zarządzeniem Wójta,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z zarządzeń, decyzji, instrukcji, upoważnień i poleceń wydanych przez Wójta i Sekretarza Gminy ,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy;

17) Zadania wspólne pracowników urzędu:

a) realizowanie zadań i odpowiadających im kompetencji wnikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a także przepisów szczególnych wydanych po wejściu w życie wyżej wymienionych ustaw,

b) udział w opracowaniu projektów programów i planów rozwoju gminy, projektów budżetów oraz sprawozdań z ich realizacji,

c) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na zlecenie wójta,

d) realizacja uchwał Rady oraz składanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,

e) współpraca z komisjami Rady, samorządami wiejskimi, organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi działającymi na terenie gminy oraz organami rządowej administracji ogólnej i administracji specjalnej,

f) załatwianie wniosków komisji i udzielanie na nie odpowiedzi, rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,

g) przyjmowanie interesantów, załatwianie skarg i wniosków obywateli, sporządzanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta,

h) posiadanie i znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego i k.p.a.

i) ciągłe aktualizowanie zbioru przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach, znajomość orzecznictwa,

j) szczególna dbałość o mienie gminy polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranność w przygotowywaniu decyzji,

k) sygnalizowanie przełożonemu o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,

l) realizacja przepisów o ochronie danych osobowych.

6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy Cmolas i poza nim,

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pierwsza umowa na czas określony.

3) Praca w wymiarze 1/1 etatu,

4) Praca biurowa, kontakt ze stronami, praca przy komputerze,

5) Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

6) Praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,

7) Pracownik użytkuje sprzęt biurowy, w szczególności komputer wyposażony w monitor ekranowy, drukarkę, kserokopiarkę i telefon.

7.  Zasady wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 936) oraz obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem Wynagradzania.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce do której prowadzony jest nabór, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. 

8. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie),

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

g) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

h) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),

i) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

k) oświadczenie o posiadaniu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy na określonym stanowisku.

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”. Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata a ponadto:

list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10.Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 4 czerwca 2018r. do dnia 15 czerwca 2018r.; w godz. 7.30 do 15.30  w Sekretariacie Urzędu Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b. Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze  – Referent w Referacie Organizacyjnym”, adres i telefon składającego ofertę.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

 11.  Inne informacje:

  1. O poszczególnych etapach i czynnościach naboru informowani będą pisemnie, bądź drogą telefoniczną lub mailową wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
  2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cmolas.
  3. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.
  4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie data wytworzenia2018-06-04
data udostępnienia2018-06-04
sporządzone przezMałgorzata Flis
opublikowane przezIreneusz Wilk
ilość odwiedzin420
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@