Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Organy Gminy Wójt Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy, bieżące, menu 1126 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wójt Gminy

Wójt Gminy


Wójt Gminy Cmolas: Eugeniusz Galek
tel. (017) 2837702, fax (017) 2272873,
e-mail: cmolas@cmolas.pl 
przyjmuje w pokoju nr 2 (wejście przez sekretariat - pokój nr 1)


Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy – wykonuje uchwały Radu Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.


Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.Do zadań Wójta należy w szczególności:


 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje Gminę i jej urząd na zewnątrz,
 2. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy (art. 33 ust. 4),
 4. wydaje regulaminy i instrukcje dla Urzędu,
 5. mianuje pracowników samorządowych,
 6. kieruje i nadzoruje prace Urzędu, który jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników (art. 33 ust. 3),
 7. koordynuje działalność komórek organizacyjnych urzędu, organizowanie ich
  współpracy oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między nimi,
 8. czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 9. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu          administracji publicznej,
 10. upoważnia swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu          administracji publicznej (art. 39 ust. 2),
 11. nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powiatowej i wojewódzkiej i współpracuje z organami tej administracji,
 12. zatwierdza zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
 13. wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 14. dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w aktach osobowych,
 15. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do nich,
 16. przygotowuje i przedkłada radzie gminy projekty uchwał (art. 30 ust. 2),
 17. określa sposób wykonania uchwał,
 18. gospodaruje mieniem komunalnym,
 19. podejmuje decyzje majątkowe dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie,
 20. podejmuje inne decyzje należące do kompetencji urzędu (podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu),
 21. przygotowuje projekt budżetu gminy i przedkłada go wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 22. ogłasza uchwałę budżetową w Dzienniku Urzędowym,
 23. wykonuje budżet gminy,
 24. dokonuje wydatków budżetowych,
 25. zgłasza propozycje zmian w budżecie gminy,
 26. dysponuje rezerwami budżetu gminy,
 27. blokuje środki budżetowe w przypadkach określonych w ustawach,
 28. zaciąga zobowiązanie mające pokrycie w ustalonych kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej,
 29. emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 30. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90 ust. 1),
 31. składa Radzie Gminy okresowe sprawozdania z realizacji zadań Urzędu oraz informacje o swojej pracy pomiędzy sesjami rady,
 32. informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związku międzygminnego,
 33. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: Gminną Biblioteką Publiczną,     Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Publicznym Gimnazjum, Szkołami podstawowymi i przedszkolami, Zakładem Usług Komunalnych, Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji, Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Cmolasie,
 34. kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego,
 35. wykonuje czynności organu obrony cywilnej (art. 17 ust. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)
 36. ogłaszanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 37. wykonuje zadania zastrzeżone dla Wójta Gminy przez przepisy prawa i uchwały Rady Gminy.

Metryka

sporządzono
2007-07-18 przez
udostępniono
2007-07-18 02:00 przez
zmodyfikowano
2007-07-18 16:29 przez
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2430
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.