Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, bieżące, menu 1149 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

W skałd Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa wchodzą:

 • Kierownik Referatu
 • Stanowisko ds. gminnego zasobu nieruchomości,
 • Stanowisko ds. gospodarki gruntami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • Stanowisko ds. rozgraniczeń nieruchomości,
 • Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • Stanowisko ds. gospodarki lokalami komunalnymi i dodatków mieszkaniowych,
 • Stanowisko ds. nadawania numerów nieruchomości,
 • Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
 • Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości,
 • Stanowisko ds. BHP.

 

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa należy:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
 3. prowadzenie spraw związanych z hodowlą i ochroną zwierząt łownych na podstawie ustawy Prawo łowieckie,
 4. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych – współpraca ze służbą weterynaryjną
  w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacja prowadzenia profilaktyki weterynaryjnej,
 5. ochron a przyrody w tym:
  • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 6. ochrona środowiska, ochrona powietrza, wody i ziemi, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska,
 7. gospodarka odpadami, wg ustawy o odpadach, w tym prowadzenie rejestrów występowania azbestu, PCB oraz szamb bezodpływowych,
 8. koordynacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 10. przyjmowania darowizn i spadków – wg kodeksu cywilnego,
 11. obsługa komisji inwentaryzacyjnej Rady Gminy w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
 12. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
 13. koordynacja gospodarki nasiennej oraz współdziałanie ze służbą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz nadzór nad zwalczaniem chwastów, chorób
  i szkodników,
 14. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych do stanu pierwotnego, wg ustawy prawo wodne,
 15. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego oraz o przynależność do spółki wodnej i wysokość składek i innych świadczeń członków spółki,
 16. ochrony powietrza atmosferycznego,
 17. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
  w gminach – koordynacja zadań,
 18. współpraca z Izbami Rolniczymi,
 19. prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem pracy w gospodarstwie rolnym dla celów pracowniczych i emerytalnych,
 20. rozgraniczanie nieruchomości,
 21. sprawy związane z wymianą i scalaniem gruntów,
 22. realizacja zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu narkomanii,
 23. realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,
 24. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 25. administrowanie, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym i zasobem lokali użytkowych gminy w tym:
  • przyznawania lokali mieszkaniowych,
  • ustalania stawek czynszów i opłat za lokale,
  • prowadzenia egzekucji w sprawach lokalowych,
 26. realizacja zadań wynikających z o dodatkach mieszkaniowych w tym rozpatrywanie wniosków o przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
 27. realizacja zadań wynikających z ustawy o własności lokali,
 28. sprawowanie zarządu nad nieruchomościami wspólnymi,
 29. przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych, 
 30. wykonywanie czynności i zadań z zakresu działania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego określonych odrębnym zarządzeniem Wójta.
 31. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji o środowisku, jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie działania referatu,
 32. wykonywanie czynności związanych z postępowaniem w zakresie podziałów, scalania, rozgraniczania i wywłaszczania nieruchomości oraz ich ewidencjonowanie,
 33. prowadzenie rejestru nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cmolas,
 34. dokonywanie aktualizacji wpisów w księgach wieczystych nieruchomości mienia komunalnego Gminy,
 35. prowadzenie akt osiedleńczych,
 36. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i lokalami gminnymi – nabywanie, sprzedaż, oddawanie w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę,
 37. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 38. komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
 39. ewidencja mienia komunalnego – gruntów, budynków i budowli,
 40. współpraca ze statystyką państwową,
 41. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych,
 42. współpraca z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa,
 43. współpraca z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych,
 44. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 45. prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, leśnictwem i łowiectwem,
 46. prowadzenie spraw w zakresie uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych,
 47. wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznawanych za agresywne,
 48. wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych dotyczących ochrony środowiska oraz sporządzanie decyzji w granicach kompetencji,
 49. przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzania spisów rolnych w ramach współpracy z Urzędem Statystycznym,
 50. opracowania dokumentacji w związku z powołaniem komisji w przypadku wystąpienia strat w związku wystąpieniem klęsk żywiołowych,
 51. dysponowanie gminnym funduszem ochrony środowiska poprzez współudział w opracowaniu planów finansowych,
 52. opracowywanie wniosków o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 53. opracowywanie wniosków o dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 54. wykonywanie zadań i współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie realizacji ustaw:
 55. o odpadach,
 56. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie producenckiej i opłacie depozytowej,
 57. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia,
 58. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
 59. prawa geologicznego i górniczego,
 60. o inspekcji ochrony środowiska,
 61. wykonywanie innych zadań określonych przepisami szczególnymi,
 62. wykonywanie czynności i zadań z zakresu działania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego określonych odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy,
 63. Planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy:
 64. aktualizacja planów obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,  operacyjnego ochrony przed powodzią, map tras przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych
 65. ustalenie możliwości w zakresie zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach ochronnych, na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
 66. planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.
 67. Ochrona przed powodzią oraz skutkami intensywnych opadów śniegu, usuwanie skutków klęski żywiołowej:
 68. organizowanie akcji informacyjnej w zakresie procedur alarmowania i ostrzegania (ustawa o stanie klęski żywiołowej),
 69. przygotowanie wykazu obiektów i rejonów zagrożonych powodzią i lodochodem,
 70. przygotowanie wykazu stanu zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego na terenie Gminy.
 71. określenie możliwości formacji OC istniejących lub nowopowołanych działających w warunkach pokoju, jako zadania z zakresu ochrony ludności, a w czasie wojny zadania obrony cywilnej:
 72. aktualizacja stanów osobowych jednostek ochotniczych straży pożarnych ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przydziałów mobilizacyjnych członków tych jednostek w zakresie wiekowym 18-55 lat
 73. propozycje zadań dla poszczególnych rodzajów formacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej (czas wojny)
 74. doskonalenie organizacji systemu obrony cywilnej i ochrony ludności:
 75. doskonalenie zasad współpracy w ramach struktur obrony cywilnej z organami administracji publicznej w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 76. określenie potrzeb dla zunifikowanego systemu informatycznego w zakresie baz danych mającego na celu zapewnienie bezpośredniej komunikacji w relacji gmina-powiat-województwo-Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 77. doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania:
 78. weryfikacja procedur w zakresie alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz urządzeń alarmowych przy OSP
 79. opracowanie i uaktualnianie Regulaminu organizacyjnego na czas „W” oraz dokumentacji „Stałego Dyżuru” stosownie do zachodzących zmian strukturalnych i zakresu działania,
 80. przygotowanie, ustalenie zespołu do uruchamiania i rozwijania Stanowiska Kierowania oraz jego szkolenie, wdrażanie napływających aktów normatywno-prawnych w zakresie obronności
 81. szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gm. Cmolas
 82. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 83. bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 84. sporządzanie i przedstawianie Wójtowi, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników ora poprawę warunków pracy,
 85. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 86. przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 87. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 88. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 89. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 90. prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 91. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 92. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 93. współdziałanie przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 94. udział  w opracowywaniu programów i planów rozwoju Gminy oraz budżetu Gminy, w ścisłej współpracy we Skarbnikiem,
 95. nadzór techniczny w zakresie gospodarki komunalnej prowadzonej przez Urząd Gminy,
 96. prowadzenie spraw związanych z zasobami mieszkaniowymi Gminy,
 97. prowadzenie spraw związanych z melioracjami gminnymi,
 98. realizowanie zadań obronnych.

Metryka

sporządzono
2006-01-04 przez
udostępniono
2006-01-04 09:29 przez
zmodyfikowano
2006-01-04 09:29 przez
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1607
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.