Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Wzory, formularze, wnioski
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wzory, formularze, wnioski, bieżące, menu 1192 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wzory, formularze, wnioski

Wzory, formularze, wnioski

Wszystkie formularze dostępne w formacie *.pdf, *.doc oraz *.xls

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 • Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG - pobierz
 • Formularz CEIDG - pobierz

ALKOHOL:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - [ pobierz ]
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - [ pobierz ]

PODATKI

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny - pobierz, ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - pobierz, ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz 
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - pobierz, ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - daneo przedmiotach opodatkowania podlagających opodatkowaniu - pobierz, ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz,
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny - pobierz, ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - pobierz, ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz,
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - pobierz, DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 - pobierz
 • IL-1 Informacja o lasach - pobierz, ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - pobierz, ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz, ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - pobierz,
 • IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - pobierz, ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającyh opodatkowaniu - pobierz, ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz, ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - pobierz,
 • IR-1 - Infomacja o gruntach - pobierz, ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającyh opodatkowaniu - pobierz, ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz, ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - pobierz
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - pobierz , Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - pobierz 
 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (np. wniosek o wydanie zaświadczenia) - pobierz
 • Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego rolnika - pobierz
 • Podanie o umorzenie zaległości/odsetek w podatku - pobierz
 • Podanie o rozłożenie zaległości w podatku na raty - pobierz,
 • Podanie o odroczenie terminu płatności podatku - pobierz
 • Dowody wymagane przy ubieganiu się o umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - pobierz
 • Wzory deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych - podatek rolny (DR-2), podatek od nieruchomości (DN-2), podatek leśny (DL-2) - pobierz
 • IPN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - pobierz (wzór obowiązujący do 30.06.2019r.)
 • DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - pobierz (wzór obowiązujący do 30.06.2019r.)
 • IPR-1 INFORMACJA O GRUNTACH - pobierz (wzór obowiązujący do 30.06.2019r.)
 • DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - pobierz (wzór obowiązujący do 30.06.2019r.)
 • IDL-1 INFORMACJA o LASACH - pobierz (wzór obowiązujący do 30.06.2019r.)
 • DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - pobierz (wzór obowiązujący do 30.06.2019r.)

INNE

 • Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego wersja 2023r.
 • Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - [pobierz]
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego -  [ pobierz ]
 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej - [ pobierz ]
 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - [ pobierz ]
 • Wzór deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości a zamieszkałe pod innym adresem - pobierz
 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych - Formularz A
 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków niemieszkalnych - Formularz B
 • Wniosek o odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - pobierz
 • Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy - pobierz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub położeniu na obszarze rewitalizacji wyznaczonej na podstawie na podstawie Uchwały Nr XVIII/120/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Cmolas obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz.U. z 2016r. poz. 1943) - pobierz
 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - [ pobierz ]
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia - [ pobierz ]
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - [ pobierz ]
 • Wniosek o zaopiniowanie projektu geodezyjnego podziału działki - [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew - [ pobierz ]
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - [ pobierz ]
 • Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną - [ pobierz ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi - [ pobierz ], oświadczenie wnioskodawcy, że dyspnuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek - [ pobierz ], oświadczenie wnioskodawcy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej - [ pobierz ]

Ewidencja ludności:

 • Pełnomocnictwo do reprezentacji przed urzędem w sprawie zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 m-cy, powtoru z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub odebrania zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych - pobierz
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL - pobierz 
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (PL/UKR) - pobierz 
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (PL/RUS) - pobierz
 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL - pobierz
 • Wniosek o wymeldowanie administracyjne z pobytu stałego/czasowego - pobierz
 • Wniosek o wydane dowodu osobistego - pobierz
 • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - pobierz
 • Zgłoszene pobytu stałego - pobierz
 • Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesiecy - pobierz
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pobierz
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pobierz
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - pobierz 

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Oświadczenie o zawarciu małżenstwa poza Urzędem Stanu Cywilnego - pobierz 
 • Oświadczenie wnioskodawcy - pobierz
 • Pełnomocnictwo do wpisania zagranicznego aktu małżeństwa - pobierz
 • Pełnomocnictwo do wpisania zagranicznego aktu urodzenia lub zgonu - pobierz
 • Wniosek o transkrycję aktu małżeństwa - pobierz
 • Wniosek o skrócenie jednomiesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - pobierz 
 • Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego orzeczeń sądów państw obcych wydanych po 01 lipca 2009r - pobierz
 • Wniosek o naniesienie wzmianki dodtkowej orzeczenia dotyczącego rozwodu/separacji/unieważnienia/małżeństwa wydanego przez sąd państwa należącego do Unii Europejskiej - pobierz
 • Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu małżeństwa - pobierz
 • Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia - pobierz 
 • Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu - pobierz 
 • Wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - pobierz 
 • Wniosek o przeniesienie do rejestru PESEL aktu urodzenia sporządzonego za granicą - pobierz
 • Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej dotyczącej rozwodu/unieważnieniu małżeństwa/separacji orzeczonego przez sądy państw należących do Unii Europejskiej - pobierz
 • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego - pobierz
 • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą - pobierz
 • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą - pobierz 
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - pobierz
 • Podanie o przeyjęcie oświadczenia w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego - pobierz
 • Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego - pobierz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - pobierz 

 

Metryka

sporządzono
2010-07-18 przez
udostępniono
2010-07-18 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2023-03-17 08:08 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
9538
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.