Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Gminy Rok 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2017, bieżące, menu 1293 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2017

Rok 2017

Uchwała Nr XXV/161/17 Rady Gmin w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2017r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/162/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2029 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2017r. na inwestycje drogowe ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cmolas  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/165/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymi  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/166/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/167/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cmolasie dotyczącego zaopopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Colasie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych specjalistów ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych specjalistów ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXV/169/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia zadad wynajmu oraz polityki czynszowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cmolas ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVI/170/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVI/171/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Cmolas ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVI/172/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Cmolas ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2029 ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/175/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/176/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy dla szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Cmolas ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/177/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/178/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cmolas na 2017r. ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/179/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cmolas, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/180/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022  ---- 1496.gif---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/181/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zamin budżetu gminy na 2017r. ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVII/183/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2027 ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVIII/184/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Cmolas na lata 2017-2019 ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVIII/185/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładami budżetowymi ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVIII/186/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.  ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVIII/187/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2027  ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020"  ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXVIII/189/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cmolas ---- 1496.gif
 Uchwała Nr XXIX/190/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzeni sprawozdania finansowego gminy wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/191/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cmolas z tytułu wykonania budżetu za 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/192/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kościoła wraz z obiektami towarzyszącymi w Ostrowach Tuszowskich (Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego)  
Uchwała Nr XXIX/193/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/194/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie określenia sumy do której Wójt Gminy Cmolas może samodzielnie zaciągać zobowiązania  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/195/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego  w 2017r. na inwestycje drogowe  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/197/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/198/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2027  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXX/200/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXX/201/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXX/203/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXI/204/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kościoła wraz z obiektami towarzyszącymi w Ostrowach Tuszowskich ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXI/205/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 października 2017r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Adminisracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratora Rejonowego w Kolbuszowej wraz z odpowiedzią na skargę (stwierdzenie nieważności rozstrzygnięciem nadzorczym P-II.4131.2.237.2017)  
Uchwała Nr XXXI/206/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXI/207/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 października 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.   ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXI/208/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/209/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/210/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/211/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/212/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cmolas na 2018 rok ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ustalenie odpłatności za korzystanie z usług w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/214/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2018r. opracowań projektowych ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/217/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Cmolasie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/218/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Trzęsówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/219/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrowach Tuszowskich  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/220/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/221/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego na remont budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/223/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cmolas Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych - Lokalna Karta Dużej Rodziny ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/224/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cmolas na lata 2018-2023 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/226/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podtek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/227/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Cmolas a Gminą Majdan Królewski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/228/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/229/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2017-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2018r. usług geodezyjnych ---- 1496.gif

 

Metryka

sporządzono
2017-09-18 przez Ireneusz Wilk
udostępniono
2017-09-18 00:00 przez Ireneusz Wilk
zmodyfikowano
2018-03-28 09:31 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1195
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.