Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Gminy Rok 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2016, bieżące, menu 1296 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2016

Rok 2016

Uchwała Nr XIV/86/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIV/87/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIV/88/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Cmolas, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIV/90/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gminą Dzikowiec, Gminą Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów i Powiatem Kolbuszowskim w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: "E-usługi w powiecie kolbuszowskim" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z Gminą Kolbuszowa w celu wspólnej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Cmolas-Dąbrówka-Trzęsówka na odcinku Izdebnik-Świerczów o długości 2,425 km ---- 1496.gif
Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu realizacji projektu p.n. "E-usługi w powiecie kolbuszowskim" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XV/93/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o współpracy w przygotowaniu i promowaniu inwestycji odnawialnych źródeł energii pomiędzy Gminą Cmolas a Parafiami Rzymskokatolickimi w gminie Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XV/94/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie rozpatrzenia wniosków przedsiębiorców usług transportowych z terenu Gminy Cmolas dotyczących obniżenia podatku od środków transportowych na rok 2016 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Cmolas na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVI/96/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVI/97/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cmolas na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVI/98/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/263/14 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 kwietnia 2014r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016/2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVI/101/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/103/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/109/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2016-2022 (Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2016-2022) ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2016r. na inwestycje drogowe  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/112/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2016r. na inwestycje drogowe  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/113/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2017r. zadania: "Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich i Hadykówce oraz siłowni zewnętrznej w Cmolasie" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego w miejscowości Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/115/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVII/116/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cmolas z tytułu wykonania budżetu za 2015r.   ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Cmolas obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, załącznik nr 1 - Mapa przedstawiająca granice obszaru zdegradowanego Gminy Cmolas, Załącznik nr 2 - Mapa przedstawiająca granice obszaru rewitalizacji Gminy Cmolas, Załącznik nr 3 - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cmolas  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cmolas, Załącznik Nr 1 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cmolas, Załącznik Nr 2 - Prognoza oddziaływania na środowisko ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach projektu pn.: |E-usługi w gminach powiatu kolbuszowskiego" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2016r. na inwestycje drogowe ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy w Cmolasie z dna 26 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 lipca 2016r. wsprawie oświadczenia o rozpatrzeniu wniosków w sprawie wprowadzenia w decyzjach o warunkach zabudowy dodtkowego zakazu ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Cmolas do Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Saomchodowa" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2017r. usługi dostepu do internetu na terenie gminy Cmolas w ramach trwałości projektu pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolas" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XX/134/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwala Nr XX/135/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XX/136/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XX/137/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Mielec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XX/138/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przesztrennego w miejscowości Ostrowy Tuszowskie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXI/139/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 października 2016 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy w Cmolasie  z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cmolas na 2017 rok ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/145/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/146/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listoapda 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na 2017r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/148/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania sfinansowania w 2017r. opracowań projektowych  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/149/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXII/150/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIII/151/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIII/152/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zaciąginęcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2017r. opracowań projetowych ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIII/153/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zaciąginęcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2017r. oraz 2018r. zadania realizowanego przez Gminę pn. "Odbiór i zagospodaorwanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas w latach 2017-2018" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIII/154/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIII/155/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIV/156/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIV/157/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji piasku w Ostrowach Tuszowskich ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2017r. opracowań planistycznych  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIV/159/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2016-2028 ---- 1496.gif

Metryka

sporządzono
2017-09-28 przez
udostępniono
2017-09-28 00:00 przez Ireneusz Wilk
zmodyfikowano
2017-10-30 10:49 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
857
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.