Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Gminy Rok 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2018, bieżące, menu 1299 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2018

Rok 2018

Uchwała Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2018r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIV/232/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIV/233/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2018r. na inwestycje drogowe ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIV/234/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznych i niepublicznym przedszkolom, innych form wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzącym na terenie Gminy Cmolas, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIV/235/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXV/236/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXV/237/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cmolas" w 2018r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXV/238/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2018r. na inwestycje drogowe  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXV/236/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVI/241/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVI/242/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cmolas przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVI/243/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Cmolas na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kżdym okręgu wyborczym ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVI/244/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Cmolas na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVI/245/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/246/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kolbuszowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Kolbuszowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Kolbuszowskiego  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/249/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/253/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVII/254/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2017r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cmolas z tytuu wykonania budżetu za 2017r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVIII/259/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy za 2018r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXVIII/260/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIX/262/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XXXIX/263/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XL/264/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XL/265/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania ---- 1496.gif
Uchwała Nr XL/266/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody ---- 1496.gif
Uchwała Nr XL/267/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy ---- 1496.gif
Uchwała Nr XL/268/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2018r. na inwestycje drogowe ---- 1496.gif
Uchwała Nr XL/269/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XL/270/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLI/271/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 4 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Cmolas  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLI/273/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLI/274/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 4 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLI/275/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 4 października 2018r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2019r. zadań: Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce i rozbudowa i przebudowa części budynku Urzędu Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLII/276/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2018r. na inwestycje drogowe  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLII/277/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 października 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLII/278/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLII/279/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2019r. opracowania programu ochrony środowiska ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLII/280/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr XLII/281/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027  ---- 1496.gif

Metryka

sporządzono
2018-03-28 przez Ireneusz Wilk
udostępniono
2018-03-28 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2020-12-29 15:00 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1261
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.