Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Wójta Gminy Rok 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2019, bieżące, menu 1328 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2019

Rok 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Cmolas - Rok 2019 

Nr zarządzenia

z dnia

W sprawie

Link

22/19

11.01.2019

zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych przez Wójta Gminy do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Kolbuszowej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w 2019r.

---- 1496.gif

23/19

14.01.2019

wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Dąbrówka, Toporów, i Kłodziny

---- 1496.gif

24/19

14.01.2019

przygotowania i przedłużenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

25/19

14.01.2019

wykreślenia obiektów z Ewidencji Zabytków Architektury, Budownictwa i Archeologii Gminy Cmolas

---- 1496.gif

26/19

17.01.2019

powołania Zespołu Zadawania ds. ustalania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Cmolas

---- 1496.gif

27/19

18.01.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie z klasami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2018/2019

---- 1496.gif

28/19

21.01.2019

przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysów w Gminie Cmolas

---- 1496.gif

29/19

24.01.2019

przygotowania i przedłużenia pod obrady Rady Gminy dodatkowych projektów uchwal

---- 1496.gif

30/19

24.01.2019

uchwalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cmolas

---- 1496.gif

31/19

24.01.2019

kupna nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

32/19

31.01.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif

33/19

31.01.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif

34/19

31.01.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif

35/19

04.02.2019

powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

---- 1496.gif

36/19

11.02.2019

 

---- 1496.gif

36a/19

19.02.2019

opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie Cmolas na 2019r. odrębnymi ustawami

---- 1496.gif

37/19

21.02.2019

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

---- 1496.gif

38/19

21.02.2019

realizacji i sfinansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

---- 1496.gif

39/19

21.02.2019

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

---- 1496.gif

40/19

22.02.2019

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif

41/19

25.02.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie z klasami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2018/2019

---- 1496.gif

42/19

25.02.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif

43/19

25.02.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif

44/19

26.02.2019

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Cmolas w 2019 roku

---- 1496.gif

45/19

26.02.2019

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

46/19

06.03.2019

wyznaczania na obszarze gminy Cmolas miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

---- 1496.gif

47/19

13.03.2019

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif

48/19

15.03.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

49/19

15.03.2019

wprowadzania jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Cmolas

---- 1496.gif

50/19

15.03.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif

51/19

19.03.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich w roku szkolnym 2018/201

---- 1496.gif

52/19

22.03.2020

ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz uczniów niepełnosprawnych w Gminie Cmolas na rok 2019

---- 1496.gif 

53/19

22.03.2019

wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolas” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

---- 1496.gif

54/19

22.03.2019

zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif

55/19

22.03.2019

 

---- 1496.gif

56/19

25.03.2019

powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif

57/19

25.03.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif

58/19

25.03.2019

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2018

---- 1496.gif

59/19

25.03.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif

60/19

25.03.2019

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

61/19

15.04.2019

ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

---- 1496.gif

62/19

15.04.2019

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

---- 1496.gif

63/19

25.04.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif

64/19

25.04.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif

65/19

25.04.2019

zmian budżetu na 2019r.

---- 1496.gif

65a/19

25.04.2019

zmian w budżecie gminy na 219r.

---- 1496.gif

66/19

09.05.2019

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif

67/19

09.05.2019

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif

68/19

09.05.2019

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Cmolasie im. prof. Jana Czekanowskiego

---- 1496.gif

69/19

10.05.2019

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif

69a/19

10.05.2019

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

---- 1496.gif

70/19

14.05.2019

wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Cmolas

---- 1496.gif 

71/19

14.05.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

72/19

14.05.2019

przedłożenia sprawozdań finansowych budżety Gminy Cmolas za rok 2018

---- 1496.gif

73/19

14.05.2019

zmiany Zarządzenia o powołaniu Gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Cmolas w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

---- 1496.gif

74/19

22.05.2019

wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Cmolas

---- 1496.gif

75/19

23.05.2019

zmiany operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Nr 5 w Ostrowach Baranowskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

---- 1496.gif 

76/19

24.05.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif

77/19

27.05.2019

odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Cmolas

---- 1496.gif 

78/19

28.05.2019

powołania komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku  intensywnych opadów atmosferycznych od 21 do 24 maja 2019r. na terenie Gminy Cmolas 

---- 1496.gif

79/19

29.05.2019

powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif

80/19

29.05.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

81/19

29.05.2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie za rok 2018

---- 1496.gif 

82/19

29.05.2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Gminnej Biblioteki  Publicznej  w Cmolasie za rok 2018

---- 1496.gif 

83/19

23.05.2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie za rok 2018

---- 1496.gif 

84/19

29.05.2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Samorządowego Ośrodka Kultury  w Cmolasie za rok 2018

---- 1496.gif

84a/19

29.05.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif

85/19

10.06.2019

zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif

86/19

11.06.2019

zastosowania okresowej promocji tzw. „Dni Gminy Cmolas 2019” na Krytej Pływalni w Cmolasie

---- 1496.gif

87/19

12.06.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

88/19

12.06.2019

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

89/19

21.06.2019

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

90/19

21.06.2019

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

91/19

21.06.2019

zastosowania okresowej promocji tzw. „W wakacje – czas liczy się inaczej” na Krytej Pływalni w Cmolasie

---- 1496.gif 

92/19

26.06.2019

zmiany budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

93/19

26.06.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

94/19

26.06.2019

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym

---- 1496.gif 

95/19

01.07.2019

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

---- 1496.gif

96/19

01.07.2019

wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif 

97/19

01.07.2019

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, przekazywania informacji oraz wydawania decyzji administracyjnych

---- 1496.gif 

98/19

01.07.2019

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, przekazywania informacji oraz wydawania decyzji administracyjnych

---- 1496.gif 

99/19

01.07.2019

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif 

99a/19

01.07.2019

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia programu „Dobry start”

---- 1496.gif 

100/19

01.07.2019

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych w tym wydawania decyzji

---- 1496.gif 

101/19

01.07.2019

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, przekazywania informacji oraz wydawania decyzji

---- 1496.gif 

102/19

01.07.2019

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych

---- 1496.gif 

103/19

08.07.2019

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

---- 1496.gif

104/19

08.07.2019

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

---- 1496.gif 

105/19

16.07.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif 

106/19

16.07.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

107/19

17.07.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

108/19

17.07.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif 

109/19

17.07.2019

wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Cmolasie”

---- 1496.gif 

110/19

19.07.2019

przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego nt. „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny”

---- 1496.gif 

111/19   

26.07.2019

przyznania nagród dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

---- 1496.gif 

112/19   

30.07.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

113/19   

09.08.2019

ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach gminy Cmolas

---- 1496.gif 

114/19   

07.08.2019

wyznaczenia na obszarze gminy Cmolas miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

---- 1496.gif 

115/19   

09.08.2019

pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Cmolas oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji

---- 1496.gif 

116/19   

23.08.2019

powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif 

117/19   

23.08.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif 

118/19   

26.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie zwiększenia struktury organizacyjnej Gminnego Biblioteki Publicznej w Cmolasie o stanowisko ds. obsługi Centrum Edukacji Ekologicznej

---- 1496.gif 

119/19   

26.08.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

120/19   

26.08.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

121/19   

26.08.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

122/19   

26.08.2019

przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2019r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie, Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3

---- 1496.gif 

123/19   

30.08.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

124/19   

30.08.2019

ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

---- 1496.gif 

125/19   

30.08.2019

przydzielania dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif 

126/19   

30.08.2019

przydzielania dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif 

127/19   

04.09.2019

w sprawie przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif 

128/19   

04.09.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie 2019/2020

---- 1496.gif 

129/19   

10.09.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif 

130/19   

10.09.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich w roku szkolnym 2019/2020

---- 1496.gif 

131/19   

16.09.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

132/19   

16.09.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

133/19   

16.09.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce w roku szkolnym 2019/2020

---- 1496.gif 

134/19   

16.09.2019

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

---- 1496.gif 

135/19   

16.09.2019

określenia zasad korzystania z obiektów będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Cmolasie przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie w okresie organizacji obozów, kolonii

---- 1496.gif 

136/19   

23.09.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif 

137/19   

24.09.2019

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwał

---- 1496.gif 

138/19   

24.09.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

139/19   

24.09.2019

przygotowania projektu budżetu na 2020r.

---- 1496.gif 

140/19   

24.09.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif 

141/19   

27.09.2019

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na 2020r.

---- 1496.gif 

142/19   

27.09.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

143/19   

27.09.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

144/19   

02.10.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

145/19   

02.10.2019

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif 

146/19   

02.10.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich w roku szkolnym 2019/2020

---- 1496.gif 

147/19   

04.10.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif 

148/19   

09.10.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

149/19   

09.10.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

150/19   

09.10.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

151/19   

14.10.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie w roku szkolnym 2019/2020

---- 1496.gif 

152/19   

17.10.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif 

153/19   

18.10.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

154/19   

18.10.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

155/19   

18.10.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

156/19   

21.10.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

157/19   

21.10.2019

aktualizacji dotacji w związku z dodatkową kwotą subwencji dla publicznych szkół i placówek

---- 1496.gif 

158/19   

28.10.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

159/19   

28.10.2019

ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz uczniów niepełnosprawnych w Gminie Cmolas na rok 2019 – po aktualizacji

---- 1496.gif 

160/19   

31.10.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

161/19   

31.10.2019

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif 

162/19   

04.11.2019

przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja zadań systemu wykrywania i alarmowania w czasie wystąpienia zagrożeń pokoju oraz zagrożenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

---- 1496.gif 

163/19   

12.11.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif 

164/19   

12.11.2019

wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 866/2010 w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości

---- 1496.gif 

165/19   

12.11.2019

powołania stałej komisji przetargowej oraz nadania jej regulaminu pracy

---- 1496.gif 

166/19   

12.11.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif 

166a/19

14.11.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

167/19   

19.11.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif 

168/19   

21.11.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif 

169/19   

22.11.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

170/19   

22.11.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

171/19   

22.11.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

172/19   

22.11.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

173/19   

25.11.2019

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich w roku szkolnym 2019/2020

---- 1496.gif 

174/19   

02.12.2019

ustalenia wysokości miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Cmolas

---- 1496.gif

175/19   

02.12.2019

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem

---- 1496.gif 

176/19   

02.12.2019

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem

---- 1496.gif

177/19   

02.12.2019

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem

---- 1496.gif 

178/19   

03.12.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif

179/19   

03.12.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif 

180/19   

03.12.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

181/19   

03.12.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

182/19   

03.12.2019

wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 866/2010 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości

---- 1496.gif

183/19   

16.12.2019

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Cmolas w 2020r.

---- 1496.gif 

184/19   

16.12.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif

185/19   

19.12.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

186/19   

19.12.2019

powołania Zespołu Roboczego ds. Afrykańskiego Pomoru Świń „ASF” w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cmolasie na terenie Gminy Cmolas

---- 1496.gif 

187/19   

19.12.2019

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif 

188/19   

24.12.2019

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif

189/19   

24.12.2019

wykreślenia obiektów z ewidencji zabytków architektury, budownictwa i archeologii gminy Cmolas

---- 1496.gif 

190/19   

30.12.2019

zmian w budżecie gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

191/19   

31.12.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

192/19   

31.12.2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Cmolas

---- 1496.gif 

193/19   

31.12.2019

nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

193a/19

31.12.2019

zmian budżetu gminy na 2019r.

---- 1496.gif 

Metryka

sporządzono
2021-02-05 przez
udostępniono
2021-02-05 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2021-02-05 15:24 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
257
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.