Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Wójta Gminy Rok 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2021, bieżące, menu 1334 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2021

Rok 2021

Nr zarządzenia

z dnia

w sprawie

Link

337/21

04.01.2021r.

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021r.

 ---- 1496.gif

338/21

04.01.2021r.

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych w Urzędzie Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

339/21

04/01/2021r.

ogłoszenia  kolejnego (trzeciego) przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego mienia komunalnego w Cmolasie Kioskoprzystanek Rzeszów –  Radom

 ---- 1496.gif

340/21

04.01.2021r.

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cmolas

 ---- 1496.gif

341/21

04.01.2021r.

ustalenia terminu kolejnego (trzeciego ) przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego mienia komunalnego w Cmolasie kioskoprzystanek Radom – Rzeszów

 ---- 1496.gif

342/21

04.01.2021r.

ustalenia terminu kolejnego (drugiego) przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego mienia komunalnego w Jagodniku

 ---- 1496.gif

343/21

04.01.2021r.

ustalenia terminu kolejnego (drugiego) przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego mienia komunalnego w Porębach Dymarskich

 ---- 1496.gif

343a/21

04.01.2021r.

powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cmolas na lata 2021 - 2027

 ---- 1496.gif

344/21

08.01.2021r.

zmian budżetu gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

345/21

08.01.2021

powołania Komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego wykorzystywanych na potrzeby wydawania aktów stanu cywilnego

 ---- 1496.gif

346/21

14.01.2021r.

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełaniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 ---- 1496.gif

347/21

14.01.2021r.

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

348/21

20.01.2021r.

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

349/21

22.01.2021r.

powołania Gminnego biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 ---- 1496.gif

350/21

29.01.2021r.

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

 ---- 1496.gif

351/21

29.01.2021r.

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas 

 ---- 1496.gif

352/21

29.01.2021r.

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas 

 ---- 1496.gif

353/21

08.02.2021r.

powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 ---- 1496.gif

354/21

22.02.2021r.

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 ---- 1496.gif

355/21

22.02.2021r.

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 ---- 1496.gif

356/21

22.02.2021r.

ustalenia wysokości miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

357/21

23.02.2021r.

wydawania zezwoleń na terenie Gminy Cmolas uprawniających do przejazdów pojazdów samochodowych o masie wyżej niż przewidziana dla danej drogi gminnej na drogach gminnych, ograniczonych znakiem B - 18

 ---- 1496.gif

358/21

23.02.2021r.

zmian budżetu gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

359/21

23.02.2021r.

zmian budżetu gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

360/21

26.02.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

361/21

19.03.2021r.

Ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz uczniów niepełnoprawnych w gminie Cmolas

 ---- 1496.gif

362/21

24.3.2021r.

powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 ---- 1496.gif

363/21

24.03.2021r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie na prace remontowo – konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym zabytkowego kościoła filialnego pw. Przemieniania pańskiego w Cmolasie – kontynuacja prac III etapu

 ---- 1496.gif

364/21

24.03.2021r.

wprowadzenia aneksu nr 2 do Zarządzenia nr 272/16 Wójta Gminy Cmolas z dnia 01 czerwca 2016 roku

 ---- 1496.gif

365/21

24.03.2021r.

Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas z rok 2020

 ---- 1496.gif

365a/21

24.03.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

365b/21

24.03.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

366/21

06.04.2021r.

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

367/21

12.04.2021r.

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

 ---- 1496.gif

367a/21

16.04.2021r.

powierzenia Skarbnikowi Gminy Cmolas obowiązków  i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej

 ---- 1496.gif

368/21

22.04.2021r.

zmian budżetu gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

369/21

22.04.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

370/21

22.04.2021r.

zakupu nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

371/21

22.04.2021r.

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

372/21

22.04.2021r.

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

373/21

22.04.2021r.

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

374/21

22.04.2021r.

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

375/21

30.04.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

376/21

04.05.2021r.

powołania Stałej Komisji Przetargowej  oraz nadania jej Regulaminu Pracy 

 ---- 1496.gif

377/21

04.05.2021r.

realizacji i sfinansowania zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2021r. 

 ---- 1496.gif

378/21

11.05.2021r.

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Cmolasie  im. prof. Jana Czekanowskiego

 ---- 1496.gif

379/21

11.05.2021r.

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

 ---- 1496.gif

380/21

11.05.2021r.

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

 ---- 1496.gif

381/21

14.05.2021r.

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwały

 ---- 1496.gif

381a/21

17.05.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

382/21

21.05.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

 ---- 1496.gif

383/21

27.05.2021r.

przedłożenia sprawozdań finansowych budżetu Gminy Cmolas za rok 2020

---- 1496.gif

384/21

28.05.2021r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie za rok 2020

---- 1496.gif

385/21

28.05.2021r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacij w Cmolasie za rok 2020

---- 1496.gif

386/21

28.05.2021r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie za rok 2020

---- 1496.gif

387/21

28.05.2021r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2020

---- 1496.gif

388/21

07.06.2021r.

ogłoszenia III przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres 10 lat jednego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cmolasie nr 237G na świadczenie usług medycznych 

---- 1496.gif

389/21

07.06.2021r.

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

390/21

10.06.2021r.

upoważnienia starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz wydawania postanowień, zaświadczen, a także poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

---- 1496.gif

391/21

16.06.2021r.

zmian budżetu gminy na 2021r.

---- 1496.gif

392/21

16.06.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

---- 1496.gif

393/21

21.06.2021r.

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

394/21

25.06.2021r.

zmian budżetu gminy na 2021r. 

---- 1496.gif

395/21

29.06.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

---- 1496.gif

396/21

30.06.2021r.

zmian budżetu gminy na 2021r.

---- 1496.gif

397/21

30.06.2021r.

zmian w budżecie gminy na 2021r.

---- 1496.gif

 398/2105.07.2021r. zmian budżetu gminy na 2021r. 

---- 1496.gif

 399/2106.07.2021r. zmian budżetu gminy na 2021r. 

---- 1496.gif

400/2112.07.2021r. przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce 

---- 1496.gif

 401/2115.07.2021r. zmian budżetu gminy na 2021r.  ---- 1496.gif
 402/2120.07.2021r. przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie ---- 1496.gif
403/2121.07.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
404/2126.07.2021r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał---- 1496.gif
405/2126.07.2021r.przyznania nagród dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się isiągnięciami w działalności sportowej---- 1496.gif
406/2129.07.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
407/2129.07.2021r.przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie---- 1496.gif
408/2129.07.2021r.przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie---- 1496.gif
409/2129.07.2021r.zakupu nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas i ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1560/3---- 1496.gif
410/2102.08.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r.---- 1496.gif
411/2102.08.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r.---- 1496.gif
411a/2104.08.2021r.wyznaczenia na obszarze gminy Cmolas miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów kimitetów wyborczych w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 3 października 2021r. ---- 1496.gif
412/2106.08.2021r.przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2021r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie, Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2021r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3---- 1496.gif
413/2110.08.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
413a/2110.08.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
413b/2110.08.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
414/2116.08.2021r.przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie---- 1496.gif
415/2101.09.2021r.ogłoszenia IV przetargu pisemnego ograniczenia na oddanie w najem na okres 10 lat jednego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cmolasie nr 237G na świadczenie usług medycznych ---- 1496.gif
416/2101.09.2021r.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cmolas na lata 2021-2027---- 1496.gif
417/2107.09.2021r.przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie---- 1496.gif
418/2107.09.2021r.zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 2021/2022---- 1496.gif
419/2110.09.2021r.przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi za 2022r.---- 1496.gif
420/2114.09.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
421/2114.09.2021r.przygotowania projektu budżetu na 2022r.---- 1496.gif
 422/2114.09.2021r.zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce 2021/2022 ---- 1496.gif
423/2114.09.2021r.przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce---- 1496.gif
424/2117.09.2021r.przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie---- 1496.gif
425/2117.09.2021r.zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 2021/2022---- 1496.gif
426/2117.09.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
427/2120.09.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r.---- 1496.gif
428/2121.09.2021r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał---- 1496.gif
429/2123.09.2021r.zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 2021/2022---- 1496.gif
430/2123.09.2021r.zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich 2021/2022---- 1496.gif
431/2123.09.2021r.przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich---- 1496.gif
432/2128.09.2021r.przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie---- 1496.gif
433/2129.09.2021r.przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie---- 1496.gif
434/2130.09.2021r. zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
435/2101.10.2021r.przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowych projektów uchwał---- 1496.gif
 436/2101.10.2021r. zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich 2021/2022---- 1496.gif
 437/2105.10.2021r. zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce 2021/2022 ---- 1496.gif
438/2108.10.2021r.wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwał---- 1496.gif
439/2111.10.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
440/21 11.10.2021r. zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
 441/2111.10.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
 442/2115.10.2021r. określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cmolas w zakresie odbierania odpadów komunalnych ---- 1496.gif
 443/2115.10.2021r. zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
 444/2115.10.2021r. zmian budżetu gminy na 2021r.---- 1496.gif
 445/2115.10.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
 446/2119.10.2021r. zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
447/2121.10.2021r.przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. "Praktyczna realizacja procedur monitorowania i prognozowania rozwoju zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności powiatu w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej czasu pokoju i wojny" 
448/2121.10.2021r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał ---- 1496.gif
 449/2121.10.2021r.ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego w Gminie Cmolas na rok 2021 - po aktualizacji ---- 1496.gif
 450/2102.11.2021r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały---- 1496.gif
 451/2109.11.2021r.udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. "PATROL-21" 
452/2109.11.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
 453/2109.11.2021r. zmian budżetu gminy na 2021r.---- 1496.gif
454/2109.11.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r.---- 1496.gif
 455/2109.11.2021r. przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022r. ---- 1496.gif
 456/2109.11.2021r.  wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ---- 1496.gif
 457/2109.11.2021r. zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
458/2109.11.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
459/2115.11.2021r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał---- 1496.gif
460/2115.11.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r.---- 1496.gif
461/2115.11.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
462/2115.11.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r.  ---- 1496.gif
 463/2115.11.2021r. zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
 464/2125.11.2021r.przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały---- 1496.gif
465/2125.11.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
 466/2125.11.2021r.darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas---- 1496.gif
 467/2129.11.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
 468/2101.12.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
 469/2103.12.2021r. ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz uczniów niepełnosprawnych w Gminie Cmolas na rok 2021---- 1496.gif
 470/2113.12.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.  ---- 1496.gif
471/2113.12.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
472/2117.12.2021r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał---- 1496.gif
473/2117.12.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
474/2117.12.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
474a/2122.12.2021r.zmian budżetu gminy na 2021r. ---- 1496.gif
475/2123.12.2021r.przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowych projektów uchwał---- 1496.gif
475a/2127.12.2021r. wdrożenia w Urzędzie Gminy Cmolas procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń ---- 1496.gif
476/2130.12.2021r.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Cmolas---- 1496.gif
477/2131.12.2021r.zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Cmolas---- 1496.gif
478/2131.12.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r.---- 1496.gif
479/2131.12.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
480/2131.12.2021r. zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif
481/2131.12.2021r.zmian w budżecie gminy na 2021r. ---- 1496.gif

Metryka

sporządzono
2021-06-18 przez
udostępniono
2021-06-18 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2022-05-10 15:22 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
512
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.