Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Gminy Rok 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2015, bieżące, menu 1295 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2015

Rok 2015

 

Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2015 ---- 1496.gif
Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr III/14/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach bezpośrednich sołtysów  ---- 1496.gif
Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie z obowiązku wpłaty nadzwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Cmolas

---- 1496.gif

Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Pana Pawła Zagroba wraz z odpowiedzią na skargę ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Cmolas do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LASOVIA ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cmolas na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/149/12 w sprawie podziału Gminy Cmolas na stałe obwody głosowania  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zabezpieczenia środków na zakup samochodu strażackiego w 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 16 kwietnia 2015r. w zmienająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu systemowego pt. "Czas na aktywność w Gminie Cmolas" w latach 2013/2015w ramach POKL ---- 1496.gif
Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.    ---- 1496.gif
Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas   ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 terenu w Ostrowach Tuszowskich   ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Cmolasie   ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zwiększenia składu liczbowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnoctwa Rady Gminy w Cmolasie  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. wsprawie przekazania Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hadykówce - Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. wsprawie przekazania Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas prowadzenia Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich - Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2014r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cmolas z tytułu wykonania budżetu za 2014r. ---- 1496.gif
Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.   ---- 1496.gif
Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015   ---- 1496.gif
Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  ---- 1496.gif
Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cmolasie dotyczącego negatywnego zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy w Cmolasie w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hadykówce i w Porębach Dymarskich  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 201r. w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hadykówce  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas prowadzenia Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich   ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/47/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Cmolas a Gminą Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego   ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia krędytu konsolidacyjnego  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wileoletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyboruławników sądowych na kadencję lat 2016-2019  ---- 1496.gif
Uchwała Nr X/54/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2016r. usługi dostępu do internetu na terenie gminy Cmolas w ramach trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolas" ---- 1496.gif
Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie w 2016r. opracowania projektu zwiększenia efektywności energetycznej obiektów szkolno-basenowych  ---- 1496.gif
Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 ---- 1496.gif
Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 ---- 1496.gif

Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016

---- 1496.gif
Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w gminie Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cmolas na 2016 rok ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystaie z usług w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2016r. zadania: Modenrizacja krytej pływalni w Cmolasie ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2016r. opracowań planistycznych realizowanych przez gminę ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2016r. prac projekowych realizowanych przez gminę ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w gminie Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2016r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listoapda 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg (Uchwała unieważniona rozstrzgnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego) ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy dla szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Cmolas ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2016r. opracowań planistycznych i projektowych realizowanych przez gminę ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIII/80/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIII/82/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Cmolas na lata 2016-2019" ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.  ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ---- 1496.gif
Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy Tuszowskie ---- 1496.gif

Metryka

sporządzono
2017-09-26 przez Grażyna Kurdziel
udostępniono
2017-09-26 00:00 przez Ireneusz Wilk
zmodyfikowano
2017-09-26 13:21 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
829
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.