Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Wójta Gminy Rok 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2020, bieżące, menu 1329 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2020

Rok 2020

Nr zarządzenia

z dnia

W sprawie

Link

194/20

14.01.2020

powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

---- 1496.gif

195/20

14.01.2020

przygotowania i przedłożenia pod obrady rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

196/20

16.01.2020

zwrotu kosztów osób wezwanych przez Wójta Gminy do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed powiatową Komisją Lekarską w Kolbuszowej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. 

---- 1496.gif

197/2020

20.01.2020

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na tok szkolny 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cmolas 

---- 1496.gif

 

198/20

20.01.2020

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej – nieruchomości gruntowej położonej w Cmolasie stanowiącej własność Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

199/20

20.01.2020

 

 ---- 1496.gif

200/20

20.01.2020

 

 ---- 1496.gif

201/20

20.01.2020

 

---- 1496.gif

202/20

20.01.2020

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

---- 1496.gif

203/20

20.01.2020

bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będącej władnością  mienia komunalnego

 ---- 1496.gif

204/20

30.01.2020

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 2019/2020

 ---- 1496.gif

205/20

07.02.2020

wyznaczenia na obszarze gminy Cmolas miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

 ---- 1496.gif

206/20

07.02.2020

powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 ---- 1496.gif

206 a/20

18.02.2020

opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Cmolas na 2020r. odrębnymi przepisami

 ---- 1496.gif

207/20

20.02.2020

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwały

 ---- 1496.gif

208/20

20.02.2020

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

---- 1496.gif

209/20

24.02.2020

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 ---- 1496.gif

210/20

24.02.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

211/20

24.02.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

212/20

25.02.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

---- 1496.gif

213/20

27.02.2020

powołania komisji na przeprowadzenie eliminacji gminnych Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy pożarniczej ‘młodzież zapobiega pożarom, i sfinansowania nagród za udział w turnieju  

---- 1496.gif

214/20

28.02.2020

przedzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

 ---- 1496.gif

215/20

09.03.2020

ustalenia korzystania z usług krytej pływalni w ramach zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego

 ---- 1496.gif

216/20

09.03.2020

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

217/20

11.03.2020

realizacji i sfinansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

 ---- 1496.gif

218/20

11.03.2020

ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz powalania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

---- 1496.gif

219/20

11.03.2020

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej  im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce w roku szkolnym 2019/2020

 ---- 1496.gif

220/20

11.03.2020

ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego w Gminie Cmolas na rok 2020

 ---- 1496.gif

221/20

11.03.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

222/20

11.03.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

223/20

18.03.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

224/20

18.03.2020

zmian w  budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

225/20

18.03.2020

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2019

 ---- 1496.gif

226/20

27.03.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

227/20

21.04.2020

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwały

 ---- 1496.gif

228/20

28.04.2020

wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

229/20

28.04.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

230/20

29.04.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

231/20

29.04.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

232/20

11.05.2020

wyznaczenia miejsc na zakwaterowanie osób przeznaczonych do kwarantanny, które z ważnych i uzasadnionych przyczyn nie mogą odbywać kwarantanny w sowim miejscu zamieszkania 

 ---- 1496.gif

233/20

19.05.2020

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

 ---- 1496.gif

234/20

19.05.2020

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

 ---- 1496.gif

235/20

19.05.2020

zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 

 ---- 1496.gif

236/20

25.05.2020

ustalenia terminu II przetargu na najmu lokalu użytkowego mienia komunalnego w Jagodniku

 ---- 1496.gif

237/20

25.05.2020

ustalenia terminu I przetargu na najmu lokalu użytkowego mienia komunalnego w Porębach Dymarskich

 ---- 1496.gif

238/20

25.05.2020

ustalenia terminu II przetargu na najmu lokalu użytkowego mienia komunalnego w Cmolasie kioskoprzystanek Radom - Rzeszów

 ---- 1496.gif

239/20

25.05.2020

ustalenia terminu II przetargu na najmu lokalu użytkowego mienia komunalnego w Cmolasie 1 kioskoprzystanek – Rzeszów – Radom

 ---- 1496.gif

240/20

25.05.2020

ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz uczniów niepełnosprawnych w Gminy Cmolas na rok 2020

 ---- 1496.gif

241/20

25.05.2020

ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za naukę i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych gminy Cmolas 

 ---- 1496.gif

242/20

25.05.2020

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas 

 ---- 1496.gif

243/20

25.05.2020

rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

 ---- 1496.gif

244/20

27.05.2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie za rok 2019

 ---- 1496.gif

245/20

27.05.2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie za rok 2019

 ---- 1496.gif

246/20

27.05.2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Cmolasie za rok 2019

 ---- 1496.gif

247/20

27.05.2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Samorządowego Ośrodka Kultury  Cmolasie za rok 2019

 ---- 1496.gif

248/20

27.05.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

249/20

04.06.2020

wyznaczenia na obszarze gminy Cmolas miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 28 czerwca 2020r.

 ---- 1496.gif

250/20

08.06.2020

ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatyczne oraz powalania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 ---- 1496.gif

251/20

08.06.2020

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

---- 1496.gif

252/20

08.06.2020

kupna nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

253/20

08.06.2020

zmian w budżecie gminy 2020r.

 ---- 1496.gif

254/20

08.06.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

255/20

22.06.2020

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwały

 ---- 1496.gif

256/20

24.06.2020

ogłoszenia  pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

257/20

24.06.2020

organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

258/20

26.06.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

259/20

30.06.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

260/20

30.06.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

261/20

30.06.2020

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 ---- 1496.gif

262/20

30.06.2020

przedłożenia sprawozdań finansowych budżetu Gminy Cmolas za rok 2019

 ---- 1496.gif

263/20

07.07.2020

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce 

 ---- 1496.gif

264/20

07.07.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

265/20

07.07.2020

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

 ---- 1496.gif

266/20

07.07.2020

powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

 ---- 1496.gif

267/20

21.07.2020

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

268/20

22.07.2020

przyznania nagród dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnieciami w działalności sportowej.

 ---- 1496.gif

269/20

22.07.2020

przyznani nagrody rocznej pracownikowi zatrudnionemu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cmolasie Filia Trzęsówka

---- 1496.gif

270/20

30.07.2020

w sprawie przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif

271/20

30.07.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

272/20

30.07.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

273/20

30.07.2020

zmian  w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

274/20

30.07.2020

zarządzenia o powołaniu Gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Cmolas  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz,   nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę. 

 ---- 1496.gif

275/20

04.08.2020

powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie  Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

276/20

04.08.2020

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędzie w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

276a/20

04.08.2020

zmian budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

277/20

17.08.2020

powołania koordynatora do spraw dostępności

 ---- 1496.gif

278/20

21.08.2020

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

279/20

24.08.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

280/20

25.08.2020

przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2020r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie, Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2020 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3   

 ---- 1496.gif

281/20

25.08.2020

zmian budżetu na 2020r.

 ---- 1496.gif

282/20

31.08.2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020r.

---- 1496.gif

283/20

31.08.2020

zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnoprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewniania dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 ---- 1496.gif

284/20

04.09.2020

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

 ---- 1496.gif

285/20

04.09.2020

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

 ---- 1496.gif

286/20

09.09.2020

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 2020/2021

 ---- 1496.gif

287/20

09.09.2020

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

 ---- 1496.gif

288/20

09.09.2020

Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na 2021r.

 ---- 1496.gif

289/20

14.09.2020

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie

---- 1496.gif

289a/20

15.09.2020

Zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

290/20

16.09.2020

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

 ---- 1496.gif

291/20

16.09.2020

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego  w Trzęsówce 2020/2021

 ---- 1496.gif

292/20

18.09.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

292a/20

22.09.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r

 ---- 1496.gif

293/20

24.09.2020

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

 ---- 1496.gif

294/20

24.09.2020

zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 2020/2021

 ---- 1496.gif

295/20

25.09.2020

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwały

 ---- 1496.gif

296/20

25.09.2020

przygotowania projektu budżetu na 2021r.

 ---- 1496.gif

297/20

25.09.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

298/20

28.09.2020

 zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

299/20

28.09.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

300/20

29.09.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r

 ---- 1496.gif

301/20

30.09.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

302/20

30.09.2020

upoważnienia do wydawania zaświadczeń

 ---- 1496.gif

303/20

30.09.2020

upoważnienia do wydawania zaświadczeń

 ---- 1496.gif

304/20

02.10.2020

Przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

 ---- 1496.gif

305/20

06.10.2020

Zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej

im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce  2020/2021

 ---- 1496.gif

306/20

06.10.2020

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

307/20

06.10.2020

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

308/20

06.10.2020

darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

309/20

07.10.2020

przydzielenia dodatkowego wymiaru godzin w szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

 ---- 1496.gif

310/20

07.10.2020

wprowadzenia wytycznych dot. norm zużycia paliw płynnych podczas eksploatacji służbowych samochodów: marki Skoda Octavia, samochód dostawczy FS Lublin w Urzędzie Gminy w Cmolasie, samochodów pożarniczych gaśniczych oraz sprzętu silnikowego używanego przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Cmolas oraz zasad rozliczania zużycia paliwa

 ---- 1496.gif

311/20

07.10.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

312/20

16.10.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

313/20

16.10.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

314/20

21.10.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

---- 1496.gif

315/20

21.10.2020

zmian  w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

316/20

21.10.2020

zmian  w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

317/20

28.10.2020

Ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego w gminie Cmolas na rok 2020 – po aktualizacji

 ---- 1496.gif

318/20

28.10.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

319/20

04.11.2020

Przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

320/20

04.11.2020

przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021r.

 ---- 1496.gif

321/20

12.11.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

322/20

12.11.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

323/20

12.11.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

324/20

12.11.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

---- 1496.gif

325/20

19.11.2020

wprowadzenia wytycznych dot. norm zużycia paliw płynnych podczas eksploatacji służbowych samochodów: marki Skoda Octavia, samochód dostawczy FS Lublin w Urzędzie Gminy w Cmolasie, samochodów pożarniczych gaśniczych oraz sprzętu silnikowego używanego przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Cmolas oraz zasad rozliczania zużycia paliwa

---- 1496.gif

326/20

25.11.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

327/20

25.11.2020

zmian budżetu gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

328/20

30.11.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

329/20

01.12.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

330/20

15.12.2020

zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

331/20

21.12.2020

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

 ---- 1496.gif

332/20

29.12.2020

przygotowania i przedłożenia pod obrady rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

 ---- 1496.gif

333/20

29.12.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie upowszechnia kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Cmolas 

 ---- 1496.gif

334/20

30.12.2020

Powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

 ---- 1496.gif

335/20

31.12.2020

Zmian w budżecie gminy na 2020r.

 ---- 1496.gif

336/20

30.12.2020

wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 866/2010 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości 

 ---- 1496.gif

336a/20

30.12.2020

Zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Cmolas

 ---- 1496.gif

Metryka

sporządzono
2021-02-19 przez
udostępniono
2021-02-19 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2021-03-31 10:24 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
301
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.